تخفیف ویژه!
کد شناسه :54480

زقاق پنجاه و شش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

«زقاق پنجاه و شش» شامل خاطرات هاني خرمشاهي از زندگي مردم در دوران صدام حسين در عراق است. اين كتاب در واقع داستان زندگي هزاران ايرانيتبار ساكن در عراق در زمان صدام است كه محكوم به شكنجه و تبعيد شدهاند. نويسنده خود در ابتداي اين كتاب، «زقاق 56» را سرنوشت حدود يك ميليون انسان ميداند كه داستان زندگيشان در زير گذر زمان دفن شده است. خرمشاهي در معرفي كتاب چنين مينويسد: «زقاق 56 نام خياباني است كه در آن دوران كودكيام را گذراندم؛ دوراني مملو از خاطراتي تلخ و شيرين كه وقتي آنها را براي دوستان و آشنايان تعريف ميكردم، اشتياق را در چشمانشان ميديدم. اين خاطرات نگاهي به دنيايي عجيب از دريچة چشمان كوچك من و بازگوكنندة گوشههايي پنهان و آشكار از تاريخ معاصر است. سرنوشت حدود يك ميليون انسان كه داستان زندگيشان زير گذر زمان دفن شد. نه كسي آنها را بيان كرد و نه كسي از حقوقشان دفاع كرد. وقايعي كاملاً مستند كه آنها را خود ديده، شنيده، و لمس كردهام و كلمهبهكلمه نوشتهام تا براي فردا خوانده شود… .»