تخفیف ویژه!
کد شناسه :93827

راهنماي فلسفه بلك ول(8)فلسفه سياسي واجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي فلسفه بلك ول(8)فلسفه سياسي واجتماعي - فلسفه سياسي و اجتماعي در دهه هاي اخير جان دوباره اي گرفته است. اين نوشته ابتدا پيش زمينه اين رشته را در سال هاي پس از 1945 بر مي رسد. پس از آن سراغ «جان رالز» و «رابرت نوزيك» مي رود كه از معماران اصلي احياي فلسفه سياسي اند و به نوشته هاي آن دو در باب عدالت مي پردازد. سپس آرمان برابري، مسئله كثرت گرايي و اصل بي طرفي، نقدهاي باهمادگرايانه، فمنيستي و ماركسيستي بر ليبراليسم و اهميت بامهاد به بحث گذاشته مي شود. در بخش پاياني نيز از ماهيت فلسفه سياسي و رابطه اش با سياست مي گوييم و...