تخفیف ویژه!
کد شناسه :93543

پنج صدا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پنج صدا - درباره اين رمان درخشان، مي توان گفت كه به چيزي ممتاز است كه به ندرت مي توان در رمان معاصر عربي يافت و آن هوشمندي است و نويسنده باهوش است و از اين رو قهرمان هايش واقعي و هوشمندند و از همان آغاز با گام هايي عميق و سنجيده، به سوي مداري واقعي پيش مي روند. خواننده مي تواند اين هوشمندي را در هر سطر لمس كند: در گفت وگوها، در توصيفات، در ورود به عمق احساسات و عواطف بشري، در چيره دستي در ترسيم شخصيت و هدايت وقايع و از همه مهم تر در شناخت فضايي كه وقايع برگرد آن و در متن آن روي مي دهند و درك ژرفاهاي اين فضا و نيروهايي كه آن را به حركت درمي آورند و آن را در نهايت متبلور و ساخته و پرداخته مي كنند و...