تخفیف ویژه!
کد شناسه :89670

نوربرت نه چندان معمولي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نوربرت نه چندان معمولي - بخشي از كتاب: پليس هاي حقيقت من را به يك ساختمان خاكستري بردند، جايي كه هر دو بازوي من را محكم گرفته بودند و در يك راهروي پر پيچ و تاب كه پر از تار عنكبوت بود، مي كشيدند. ديوارهاي سنگي همراه با درهاي آهني زندان كه در دو طرف رديف شده بودند. يك موش روي يك لوله كه از سقف آويزان بود جيغ كشيد. فكر اين كه به زندان بيفتم و آن جا بپوسم، واقعا باعث شد كه مورمورم شود. اما عصبي نبودم. بيش تر وحشت زده بودم تا عصبي. نهايتا پليس هاي حقيقت توقف كردند. يك افسر تعدادي رقم راروي صفحه كليد مي كوبيد. در يك سلول باز شد. آن ها بدون اين كه دست بندهايم را باز كنند، مرا به داخل پرت كردند و درب را محكم بستند و...