تخفیف ویژه!
کد شناسه :69443

عدالت در انديشه و عمل دولتهاي جمهوري اسلامي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عدالت در انديشه و عمل دولتهاي جمهوري اسلامي ايران : عدالت در طول تاريخ يكي از آرمان هاي بشر بوده است و امروزه نيز يكي از مباحث مطرح در ميان انديشمندان غربي و اسلامي مي باشد. انديشمندان اسلامي و غربي از رواياي متفاوتي به اين مسئله نگريسته اند، به طوري كه اي ن مفهوم در غرب با تعابير ليبراليستي، سوسياليستي، ليبراليستي-سوسياليستي به وسيله انديشمندان غربي تبيين مي شود و...