تخفیف ویژه!
کد شناسه :56051

چفيه هاي زخمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

ناگهان از زمين كنده شدم و در هوا معلق زدم. آسمان پر از گرد و خاك و تركش و پاسدار و بسيجي بود. چند بار معلق زدم و چند متر آن طرف تر محكم به زمين خوردم. طوري كه حس كردم تمام استخوان هايم خرد شد. همه جا تيره و تار بود و از آسمان گرد و خاك تركش و دست و پا مباريد. موج انفجار حالم را به هم ريخته بود. دنيا پيش چشمم سياه شده بود و زمين دور سرم مي چرخيد. دود و غبار غليظي جلوي ديدم را گرفته بود و بوي باروت به سرفه ام مي انداخت.انگار قيامت كبري بود. نگران بچه ها بودم.