تخفیف ویژه!
کد شناسه :3300

ترجمه و قدرت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

قدرت مفهوم كليدي جديدي است كه از زمان شروع دوره ي فرهنگي تا كنون، جهت گيري جديد حوزه ي مطالعات ترجمه محسوب مي شود. با فرض اين كه ما همواره توسط گفتمان حاكم بر زمانه ي خويش شكل مي گيريم، چگونه ممكن است كسي بتواند بر تغيير فرهنگي تاثير بگذارد؟ در حال حاضر، در حوزه ي مطالعات ترجمه همه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه ترجمه هيچ وقت به طور كامل هم ارز متن اصلي نيست و هميشه تغييرها، خطاها و تفسيرهاي شخصي وجود دارند، و بر سر اين نكته نيز توافق هست كه ترجمه وجوه ديگري را وارد فرهنگ گيرنده مي كند.