تخفیف ویژه!
کد شناسه :100160

غرب روایت سیاسی آن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب غرب روایت سیاسی آن - در این کتاب، به مباحثی مانند تاریخ روابط اروپا و آمریکا و وضع و موقعیت غرب سیاسی در عرصه جهانی و نسبت غرب و جهان غیر غربی پرداخته نشده است.
پژوهش پیش رو در قالب یک مقدمه و چهار فصل تدوین شده است:
- در فصل اول، غرب و تاریخ مفهومی آن بررسی شده است. روایت و هویت غرب، غرب یونانی، غرب رومی، غرب مسیحی و نسبت مفهومی غرب با روایت های تاریخی مهم ترین گفتارهای تاریخی این فصل را تشکیل می دهند.
- فصل دوم، تصویری از آغاز و انجام غرب اروپایی ارائه شده است. و به مباحثی مانند تکوین غرب مدرن، روایت های اروپایی و فرا اروپایی غرب، یعنی روایت های انگلیسی و فرانسوی، آلمانی و روسی، قدرت یابی جهانی و فرجام غرب اروپایی پرداخته شده است.
- فصل سوم، به بحث آمریکا و چرخش غربی اختصاص یافته است. این موضوع در قالب گفتارهای اروپا و جهان جدید، قدرت یابی آمریکا، غربی شدن آمریکا، آمریکا و روایت سیاسی غرب و غرب سیاسی در جهان دو قطبی واکاوی شده است.
- فصل چهارم، چشم اندازی از غرب سیاسی در دوران گذار ترسیم شده است. پیامدهای پایان جنگ سرد، دوقطبی شدن جهان غرب، تحول هویتی در جهان غرب، هویت آمریکایی و هویت اروپایی، غرب و افول مفهومی آن و پایان یک دوران و بحران یک روایت گفتارهای این فصل هستند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب غرب روایت سیاسی آن : این کتاب، به واکاوی تحول مفهوم غرب در عرصه درون غربی و بازخوانی فرایندهای آغاز و انجام روایت های سیاسی آن می پردازد.