تخفیف ویژه!
کد شناسه :3348

دين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

پرسش اصلي زيمل در اين كتاب، دين در دنياي مدرن است. از نظر وي، بحران ديني مدرنيته، زوال احساس ديني نيست، بلكه اين بحران از اين‌جا سرچشمه مي‌گيرد كه احساس ديني بيش از هر زمان وجود دارد، اما ديگر در هيچ‌كدام از اشكال موجود در قالب‌هاي تاريخي دين تبلور نمي‌يابد، از قالب‌هاي شناخته‌شده‌اش خارج شده و از اين اشكال فراتر رفته است و به اين ترتيب نمايندگان رسمي دين، به‌نفع معنويتي كه خود را از هر عقيده و جزمي و آييني فراتر مي‌خواهد، كنار گذاشته مي‌شوند. در اين شرايط، چه نوع و چه شكلي از دين مي‌تواند پاسخگوي نياز خاموش‌نشدني ارزش‌هاي ديني باشد؟ زيمل اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: تنها راه اين است كه دين «شكلي دروني زندگي» شود، رهاشده از ذات‌گرايي خود، گسسته از پيوندش با عقايد جزمي و محتواهاي تاريخي معين. چه، از نظر وي اصيل‌ترين روح ديني، روحي است كه برايش حوادث هستي جز با رنگ و رويي ديني نمي‌تواند وجود داشته باشد، كسي كه دين برايش، نه بدنه‌اي از اصول عقايد، بلكه نفس زندگي است. اين ايده، هسته مركزي كتاب دين زيمل است