تخفیف ویژه!
کد شناسه :94224

روانشناسي مالي رفتاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روانشناسي مالي رفتاري - بازار سرمايه در ايران، در كنار فرآيند ها و ريسك هاي طبيعي اين بخش اقتصادي، به دليل افزايش عوامل محيطي و فزوني ريسك سيستماتيك، پيچيده تر از قبل شده است. در اين نوع بازار، عوامل رفتاري بر تصميمات سرمايه گذاري اثر بيشتري خواهند داشت. غلبه احساس بر عقل و منطق مي تواند مانع از درك برخي حقايق شود. ترس از پشيماني ، محافظه كاري، تعصب بر عقيده، زيان گريزي و برخي عوامل رفتاري هستند كه به صورت مستقيم، سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهند. كتاب حاضر با معرفي يكي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر تصميمات سرمايه گذاري، مي كوشد در جهت حفظ، مراقبت و كمك به فضاي كسب و كار بازار سرمايه ضمن ايفاي نقش مسئوليت خويش، به اصلاح فرهنگ سرمايه گذاري و بسترسازي لازم جهت توسعه آن كمك نمايد و...