تخفیف ویژه!
کد شناسه :93845

لكان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب لكان - «ژاك لكان» مي گويد: انتخاب با شماست كه لكاني باشيد، ولي اگر نظر مرا مي خواهيد، من فرويدي ام. او با گفتن اين عبارت معروف نه تنها بر شباهت تام خود با فرويد تاكيد مي ورزد، بلكه باعث مي شود تا بعد ها، يعني در دوران كنوني، نيز اين ادعا در بستر تاريخ روانكاوي در ارتباط با مسائل مربوط به ضمير ناخودآگاه به چالش كشيده شود. توسعه و پيشرفت آراي لكان را مي توان در مجموعه هاي مكتوبات و سمينارهاي اين انديشمند به خوبي مشاهده كرد. به عبارتي لكان، با روش خاص خود، ارجاعات مختلف به فرويد را در قالبي پيچيده ولي ساختارمند ارائه داده است. اين مجموعه ها در ارتباط با مقولات مهم او يعني امر خيالي، امر نمادين، امر واقع، دال و...، روند پژوهشي لكان و بازنگري هاي پايان ناپذير او را در نوشته هايش نشان مي دهند و...