تخفیف ویژه!
کد شناسه :95052

زندگی خود را دوباره بیافرینید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید - در کتاب حاضر یازده مورد از الگوهای شخصیتی آسیب زننده معرفی و برای تغییرات شان راهکارهای موثری پیشنهاد شده است. روش هایی که برای تغییر این الگو ها مطرح شده است در عین تنوع و گستردگی شان بسیار ساده و قابل درک هستند. این الگوهای شخصیتی را برای درک و بیان ساده تر، تله های زندگی نامیده ایم. همچنین در عین این که به کاربرد و حل مسئله از لحاظ شناخت درمانی پرداخته ایم، از درمان با استفاده از کنترل رفتار، روان کاوی، شناخت بیمار و تجربه غافل نشده ایم و...