تخفیف ویژه!
کد شناسه :93826

راهنماي فلسفه بلك ول(7)زيبايي شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهنماي فلسفه بلك ول(7)زيبايي شناسي - انديشيدن به آثار هنري و بحث كردن درباره آن ها پرسش هاي فراواني را براي ما مطرح مي كند. چه چيز موجب مي شود يك شيء در آثار هنري بگنجد؟ رابطه فرم و محتوا در آثار هنري چيست؟ آيا آثار هنري از ذهن هنرمندان خبر مي دهند؟ چرا انقدر به هنر اهميت مي دهيم؟ هدف فلسفه هنر انديشيدن نظام مند به چنين پرسش هايي است. انديشيدن به زيبايي و هنر حوزه اي ژرف و متنوع از موضوعات فلسفي ايجاد مي كند. اولين بخش از اين نوشته نگاهي به تجربه زيبايي شناختي دارد و اين نگاه پيش زمينه اي براي بحث هاي زيبايي شناختي معاصر فراهم مي كند. پس از آن از رابطه بين مباحثزيبايي شناختي با مباحث فلسفه، اخلاق، متافيزيك و فلسفه ذهن و نيز جايگاه زيبايي شناسي در برخي از نظام هاي بزرگ فلسفي سخن خواهد رفت و...