تخفیف ویژه!
کد شناسه :89351

اعتقاد بدون تعصب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اعتقاد بدون تعصب - فلسفه فقط رشته اي دانشگاهي نيست كه در دانشگاه خوانده شود. فلسفه به همه تعلق دارد و همه ما از كودكي سوالاتي طرح مي كنيم كه جنبه فلسفي آشكاري دارند. اين سوال ها و پاسخ هاي آن ها راه زندگي هر كس را معين مي كنند. مي توان موضعي ميانه بين نسبي گرايي و بنياد گرايي اتخاذ كرد، نه فقط در حوزه دين و اخلاق بلكه در حوزه سياست. ايدئولوژي هاي راديكال اغلب بنيادگراياني را مي پرورد كه مي خواهند سياست را از هر حقيقت اخلاقي جدا كنند. ما نمي توانيم از آزادي ها و حقوق خودمان دم بزنيم اما آن را تا حد آرا يا سليقه هاي محض تقليل دهيم و...