تخفیف ویژه!
کد شناسه :93478

قواعد جديد روش جامعه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قواعد جديد روش جامعه شناسي - در اين مطالعه، مكاتب فكري در نظريه اجتماعي و فلسفه اجتماعي، از پديده شناسي شوتز تا پيشرفت هاي اخير در فلسفه هرمنوتيك و نظريه انتقادي را مورد بحث قرار مي دهم. مي كوشم اگر چيزي را از آن ها اقتباس كرده ام، روشن سازم؛ تلاشم نشان دادن برخي كاستي هايشان است. اين جستار با اين حال سنتز قلمداد نمي شود و در عين توجه، خصوصا به جريانات موازي زيادي در تفكر اجتماعي دوره معاصر، منظورم نشان دادن فرايند همگرايي پايداري نيست كه در نهايت چارچوب منطقي وثيقي براي جامعه شناسي ايجاد مي كند. برخي ديدگاه ها در انديشه اجتماعي معاصر هستند كه به تفصيل تحليل شان نكرده ام و اين درحالي است كه بسياري از آن چه گفته ام، مستقيما معطوف به آن هاست و...