تخفیف ویژه!
کد شناسه :93289

داستان كودك گمشده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستان كودك گمشده - بخشي از كتاب: از اکتبر ???6 تا ???? که براي زندگي به ناپل برگشتم، از ايجاد رابطه اي پايدار با «لي لا» اجتناب مي کردم. اما کار آساني نبود. او تقريبا فوري سعي کرد دوباره به زور وارد زندگي ام شود، ولي او را ناديده مي گرفتم و تحمل اش مي کردم. گرچه جوري عمل مي کرد که انگار فقط مي خواست در شرايط سخت کنارم باشد، اما نمي توانستم اهانتي را که در رفتارش به من کرده بود فراموش کنم. امروز فکر مي کنم اگر فقط ناسزايش بود که مرا رنجاند. وقتي به او درباره نينوگفتم، پشت تلفن سر من فرياد زد که تواحمقي. او تاکنون، هرگز با من با اين لحن صحبت نکرده بود-زود آرام گرفته بودم. در واقع موضوعي که بيشتر از اين توهين مرا رنجاند، اشاره اش به «دده» و «الزا» بود. (فکرکن چه آسيبي به دخترهايت مي زني) او به من هشدار داده بود، و من در آن لحظه توجهي به هشدارش نکرده بودم؛ اما با گذشت زمان آن حرف ها سنگيني بيشتري پيدا کردند و اغلب به آن ها فکر مي کردم. لي لا هرگز کم ترين علاقه اي به دده و الزا نشان نداده بود و شايد به طور حتم نام آن ها هم را به خاطر نمي آورد و...