تخفیف ویژه!
کد شناسه :93139

آنارشيسم: فلسفه و آرمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آنارشيسم: فلسفه و آرمان - هيچ‎کس انکار نمي‎کند که به همان نسبت که بشريت از تنازع سخت خود براي بقا رهايي ‎يابد، همان گرايش قدرتمندتر خواهد شد. اگر قدرت‎هاي توليدي ما به‌طور کامل براي افزايش ذخيرة ضروريات اساسي زندگي به کار بسته شود؛ اگر اصلاح شرايط کنوني مالکيت تمام کساني را که اکنون توليدکنندة ثروت نيستند، به تعداد توليدکنندگان بيفزايد؛ و اگر کار يدي مجدداً جايگاه پرافتخار خود را در جامعه فتح کند، گرايش‎هاي کمونيستي از پيش موجود بلافاصله عرصة کاربست خود را گسترش مي‎دهند. با احتساب تمام اين‎ها و به‌علاوه، سويه‎هاي عملي اين مسي?له که چگونه مالکيت خصوصي ممکن است به مالکيت اشتراکي بدل شود، اکثر آنارشيست‎ها مدعي‎اند به‌محض اينکه رژيم کنوني مالکيت دستخوش اصلاح شد، گام بعدي که جامعه بايد بردارد، به‌معنايي کمونيستي خواهد بود. ما کمونيست هستيم؛ اما کمونيسم ما از مکتب اقتدارگرا نيست و...