تخفیف ویژه!
کد شناسه :93050

تصوير مدير به عنوان نويسنده اي جوان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تصوير مدير به عنوان نويسنده اي جوان - روايت و مديريت: مفاهيمي که نياز به کمي توضيح دارند. تفکر حاکم بر مديريت، نتيجه گرايي است. خواستش منطقي کردن، تصميم گيري و هدفمند کردن اعمال است و در نهايت ميزان در آمد حاصل مهم است. از سوي ديگر روايت نيازمند فضا براي تنفس است. موارد مهم اصلي در مقابل موارد مهم ثانويه، در مرتبه اي پايين تر قرار مي گيرند، حقايق در درجه ي دوم اهميت هستند و داستان در درجه ي اول. نظامي که به نام (مديريت) از آن ياد مي شود به ندرت کليت خود را ترسيم مي کند ولي مشخص است که داستان مديريت و تئوري و تيپ مدير که همراه با اين داستان مي آيد بايد در ارتباط با تاريخ نئوليبراليسم و توسعه اش در اقتصاد ديجيتالي تعريف شود و...