تخفیف ویژه!
کد شناسه :93021

خوانشي نو از تمهيدات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خوانشي نو از تمهيدات - بخشي از متن: چون ملاقات قاضي همداني با احمد غزالي بزرگ ترين حادثه و اساسي ترين محرك تمام عمر او بوده است، بايد در مورد آن به تفضيل سخن گفت. هنگامي كه عين القضات نسبت به عقايد خود يقين عقلي به دست آورد گمان برد كه به مقصودش رسيده، ليكن اين حقيقت زود بر او جلوه گر شد كه عالم هاي ديگري غير از عالم عقلي وجود دارند و در نتيجه دست يافتن به آن عالم ها به يقين هاي ديگري خواهد رسيد. اين دريافت را قاضي همداني چنين بيان مي كند: چشم بصيرت كم كم گشوده مي شد و در اين اثناء راه هايي را كه نزديك بود راه طلب مرا به ماوراء قطع كند جستجو مي كردم و تقريبا يك سال در اين حالت به سر بردم و...