تخفیف ویژه!
کد شناسه :91778

نامه هاي سياه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نامه هاي سياه - چرا؟ چرا از چشمت افتاد؟ صداي نفسش شبيه آه بود: چشم و چراغ يكي ديگه شد. كي اين قطره هاي اشك، سرگردان صورتم شده بودند؟ براي چي اشك مي ريختم؟ مگر چه شده بود؟ يكي بي خبر بود و دل بسته بود و بي آن كه بفهمم رفته بود. من كجاي اين قصه بودم؟ دستم را با حرص روي صورتم كشيدم. اتفاقي در گذشته افتاده بود. بي اطلاع من و در همان گذشته هم تمام شده بود. در يك ماضي بعيد و در حال ساده هيچ اثري از آن ماضي بعيد جز همين لحن خشن گرفته او باقي نمانده بود و...