تخفیف ویژه!
کد شناسه :90014

ناسيوناليسم و قوميت در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ناسيوناليسم و قوميت در ايران - دراين كتاب، كه حاصل پروژه ي دكتري من است، تلاش خواهم كرد با رويكردي انتقادي، از "ناسيوناليسم ايراني" كليشه زدايي كنم و با بازسازي مفهومي، آن را به گونه هايش تفكيك و به عنوان يك پديده ي اجتماعي مورد بررسي و پژوهش جامعه شناختي قرار دهم. مطالعه جامعه شناختي ناسيوناليسم اين امكان را فراهم مي كند تا روش مندانه و نظام يافته درك عالمانه اي از اين پديده - نيروي اجتماعي قدرتمند در ايران - به دست آوريم. در واقع، فهم ناسيوناليسم به معناي دقيق كلمه فهم پديده ي "ملت" در ايران معاصر است و...