تخفیف ویژه!
کد شناسه :89309

ارتباطات اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ارتباطات اجتماعي - اين كتاب به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر آن مثل راديو و تلويزيون و مطبوعات و ماهواره براي تقويت مناسبات آدميان مي پردازد تا علم و تكنولوژي را در خدمت اطلاع رساني و ارتباط بين انسان ها خصوصا در عصر گسترش شبكه هاي ارتباطي، رسانه هاي الكترونيكي، چند رسانه اي ها يا رسانه هاي متعامل قرار دهد. از اين رو موضوع كتاب حاضر، بررسي ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و همچنين انتقال اطلاعات و بهبود سيستم هاي ارتباطي و اطلاعاتي موجود است. دانش پژوهان و دانشجويان رشته هايي چون جامعه شناسي، روان شناسي و علوم سياسي و حتي مهندسي با مطالعه اين كتاب دست كم به توانايي نقد، تحليل و تحقيق در حوزه ارتباطات مي رسند تا پايه گذار مبادي ورود به جامعه اطلاعاتي معاصر باشند و...