تخفیف ویژه!
کد شناسه :88471

چرا بايد شاهنامه خواند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چرا بايد شاهنامه خواند - بخشي از كتاب: فردوسی هرجا سخن از زن می گوید جنبه های زیبایی و معشوقه بودن او را پررنگ نمی سازد تا دیگر ابعاد شخصیتی آنان دیده نشود. در شاهنامه زنان حق انتخاب دارند و این انتخاب خواه برای حضور در میدان جنگ و پوشیدن لباس رزم باشد، خواه برای انتخاب شوهر و همسر و این نشان می دهد، منابع قدیمي که فردوسی در شاهنامه به آن اشاره می کند و در اختیار داشته بیانگر این بوده که زنان ایران در گذشته های دور، حق انتخاب و حتی دیدن مقدماتی و پیشنهاد ازدواج را داشته اند. اینگونه رفتارهای زنان و آزادی بیان خواسته های خود و گاهی پافشاری بر روی خواسته بیانگر رفتار و جایگاه اجتماعی آنان در آن روزگاران داشته است. هرچند شاید بعضی از مردمان با ساده اندیشی اینگونه داستان ها و آزادی عمل زنان ایرانی را زاییده تخیلات فردوسی بدانند ولی قاطعانه می توان گفت که این آزادی زنان در منابع متعدد که در دسترس فردوسی و همچنین در عصر وی، برای زنان وجود داشته که توانسته به زیبایی آن را در کتاب خود بگنجاند آن هم در عصری که نسبت دادن و یا خواستن هرگونه آزادی عمل برای زنان حد شرعی در پی داشت و...