تخفیف ویژه!
کد شناسه :85830

وظيفه گرايي و پيامدگرايي در اخلاق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وظيفه گرايي و پيامدگرايي در اخلاق: پيامدگرايي و وظيفه گرايي از جمله نظريات اخلاق هنجاري اند. نظريات پيامدانگارانه براي بازشناسي خوب و بد، درست و نادرست به نتيجه ي كار توجه مي نمايند و معتقدند: "تنها در صورتي عملي صواب است كه خودش يا قاعده اي كه تحت آن قرار مي گيرد، دست كم به اندازه هر بديل ممكن ديگري، غلبه ي خير بر شر را ايجاد كند و تنها در صورتي خطاست كه چنين نكند". در نظريات پيامدگرايانه، غايت مي تواند متعدد باشد، مانند، لذت، قدرت، معرفت و...