تخفیف ویژه!
کد شناسه :10652

زندگي روزمره ي دستان تهي شهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زندگي روزمره ي دستان تهي شهري : كتاب حاضر كندوكاوي است درباره ي زندگي روزمره ي تهي دستان شهري در سال هاي پس از (انقلاب اقتصادي) در ايران. دوراني كه زيست اجتماعي و معيشتي گروه هاي فرودست جامعه با شدت و حدت در معرض تهاجم بازار قرار گرفت. در اواخر دهه ي هشتاد خورشيدي بود كه موج جديدي از پوپوليسم جامعه را براي يك دگرگوني سريع و ضربتي بسيج كرد و...