تخفیف ویژه!
کد شناسه :72236

به سوي مانيفست نو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب به سوي مانيفست نو : آدورنو: بايد بار ديگر با نوع انسان همچون قرن هجدهم حرف بزنيم: شما از نظامي حمايت مي‌كنيد كه شما را به نابودي تهديد مي‌كند. توسل به طبقه‌ي ديگر تأثير ندارد، زيرا امروزه شـما همگي واقعاً پرولتاريا هسـتيد. بايد واقعاً درباره‌ي اين‌كه چه كسي را مخاطب قرار مي‌دهيم بينديشيم. هوركهايمر: هر ‌چه فرد در شكستن تابو مشتاق‌تر باشد، آن تابو بي‌ضررتر است. هدفت هر‌‌چه خاص‌تر باشد، تأثير آن قدرت‌مندتر است... بايد بسيار واقعي نگاه كرد، چنان سنجيده و با‌ملاحظه عمل كرد كه اين احسـاس كه چيزي ممكن نيسـت، به وجود نيايد. ما با بيان اين‌كه عملاً بدتر از قبل هستيم اما سازهاي‌مان را به همان نحو مي‌نوازيم كه امروزه بايد نواخته شود، بايد فقدان حزب را فعليت بخشيم و...