تخفیف ویژه!
کد شناسه :21966

جامعه شناسي كودكي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي كودكي : بخش اول كتاب به بررسي ديدگاه هاي سنتي دربااره جامعه پذيري و رشد كودك خواهد پرداخت و آن ها را در مقابل ديدگاه هاي نويسنده، درباره بازتوليد تفسيري، قرار خواهد داد. نويسنده يك مدل شبكه اي دايره اي از رشد يا گسترش عضويت كودكان در فرهنگ هايشان ارائه مي دهد و سپس همزمان با مفهوم بازتوليد تفسيري به انطباق ديدگاه هاي ساختاري با كودكي خواهد پرداخت و...