تخفیف ویژه!
کد شناسه :66074

راهنماي مردن با گياهان دارويي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب راهنماي مردن با گياهان دارويي : اولين رمانِ عطيه عطار زاده يك كارِ تجربي و نو است. راهنماي مُردن با گياهانِ دارويي هم داستاني خاص دارد و هم ساختاري قابل تأمل. رمان روايتي است از يك دختر جوان كه چشمانش نمي بينند و در خانه اي همراهِ مادرش در كارِ خشك كردن، تركيب و آماده سازي گياهانِ دارويي براي فروش در بازار است. او در تاريكي چشمانش توانسته با استفاده از قواي ديگر به دركِ جذابِ اشيا و ابزاري برسد كه با آن ها كار مي كند. همه چيز برايش در ساختار و وجوهِ گوناگون اين گياهان و البته رابطه با مادرش خلاصه شده، تا اينكه روزي براي يك مراسمِ خانوادگي از خانه پا بيرون مي گذارد و باز كه مي گردد خيلي چيز ها درونش عوض شده است و...