تخفیف ویژه!
کد شناسه :66047

وضعيت توسعه ي انساني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب وضعيت توسعه ي انساني : برنامة توسعة ملل متحد به عنوان يكي از زير مجموعه هاي سازمان ملل متحد، از سال 1990 اقدام به انتشار گزارش هايي با عنوان "گزارش توسعه انساني" كرده كه آخرين آن ها در سال 2014 منتشر شده است. اين گزارش با بحث درباره دو مفهوم مرتبط آسيب پذيري و تاب آوري، به مثابه پديده هاي فردي- اجتماعي، نسبت به ايجاد وارونگي در روند پيشرفت توسعة انساني در سطح جهان هشدار مي دهد. سؤال مهم اين است كه؛ چرا برخي جوامع در مقايسه با ديگران كمتر متحمل آسيب مي گردند و سريع تر نيز باز سازي مي شوند؟ موضوع اصلي گزارش، پاسخ به اين پرسش است...