تخفیف ویژه!
کد شناسه :42749

از يقين تا ترديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در همان زمان كه علم قرن بيستمي به پيشرفت هايي بي سابقه دست مي يافت ، دامنه ي آگاهي ما از محدوديت هاي خود دانش علمي را نيز مي گسترد. ديويد پيت ، به مدد استعاره هايي موجز و روشن، فلسفه ي علم را از قرن نوزدهم تا بيستم دنبال مي كند و نشان مي دهد كه ايمان ادوار پيشين به اعتبار و پاياني پژوهش هاي علمي - و اين باور كه پيش بيني هر چيز و همه چيز (از ذرات ريز اتمي گرفته تا مردم) به لحاظ نظري ممكن است - چطور در قرن بيستم به چشم به هم زدني به لرزه افتاد. پيت به ويژه بر اين تاكيد مي كند كه نظريه ي نسبيت، مكانيك كوانتومي ، و نظريه ي آشوب چه گونه جهان بيني ما را دستخوش تحولاتي بنيادين قرار دادند. او اين تغييرات را در زبان، هنر، فلسفه، جامعه، اقتصاد و سياست نيز پي مي گيرد تا بينشي متناسب با دنياي امروزمان به دست دهد. از يقين تا ترديد كتابي ست خوش خوان كه براي مخاطب عام نيز جذابيت دارد و بيش از آن كه در پي پاسخ برآيد پرسش مي انگيزد ...