حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :25450

فرهنگ پسامدرن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

. فرهنگ پسامدرن در مدخلهای گوناگون خود مهمترین چهرهها، نظریهها، مفاهیم و اصطلاحات پسامدرن را معرفی میکند و دامنهی این معرفی را به حوزههای متنوع فرهنگ و اندیشه همچون فلسفه، ادبیات و هنرها، دانشهای طبیعی و اجتماعی، دانشهای محض، الاهیات، اخلاق، سیاست، روششناسی، ایدئولوژی، اندیشهی اقتصادی و جنبشهای نوظهور اجتماعی و فکری معاصر گسترش میدهد. ازهمینرو، مدخلهای این فرهنگ که در عین فشردگی پروای دقت و عمق نیز داشته اند میتوانند برای دانشجویان و پژوهشگران رشتههای گوناگون سودمند باشند و بهعنوان آغازگاهی برای مطالعات جهتدارتر و ژرفتر به آنان خدمت کنند.