تخفیف ویژه!
کد شناسه :25450

فرهنگ پسامدرن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

. فرهنگ پسامدرن در مدخلهاي گوناگون خود مهمترين چهرهها، نظريهها، مفاهيم و اصطلاحات پسامدرن را معرفي ميكند و دامنهي اين معرفي را به حوزههاي متنوع فرهنگ و انديشه همچون فلسفه، ادبيات و هنرها، دانشهاي طبيعي و اجتماعي، دانشهاي محض، الاهيات، اخلاق، سياست، روششناسي، ايدئولوژي، انديشهي اقتصادي و جنبشهاي نوظهور اجتماعي و فكري معاصر گسترش ميدهد. ازهمينرو، مدخلهاي اين فرهنگ كه در عين فشردگي پرواي دقت و عمق نيز داشته اند ميتوانند براي دانشجويان و پژوهشگران رشتههاي گوناگون سودمند باشند و بهعنوان آغازگاهي براي مطالعات جهتدارتر و ژرفتر به آنان خدمت كنند.