حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3275

یک زندگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در مقام کتاب گزینش برخی از اساسی ترینآثار دلوز با نظر به مبانی تفکر او و دقایق ملتهب آن است. این گزیده از مقاله، نشست ها، گپ و گفت ها و نامه هایی تشکیل شده که نقش مهمی در فهم حیات فلسفی و بازی می کنند. اما یک یک زندگی ... در مقام مفهوم نشانگر سعادت تمام و کمال است: ولگردی بدنام که همه از او متفرند، در حالی که دراز افتاده و به حال مرگ است، پیدا می شود. همگان برای کوچک ترین نشانهی زندگی در وی از خود اشتیاق، احترام و حتی عشق بروز می دهند. همه به تقلا می افتند تا وی را نجات دهند، تا آن جا که این مفلوک ر عمیق ترین حالت بی هوشی نیز چیزی لطیف و شیرین را حس می کند که در جانش می نشیند. ولی وقتی که به زندگی باز می گردد، نجات دهندگانش سردترمی شوند، و خودش نیز دوباره فرومایه و زننده میان زندگی و مرگ او دقیقه ای است که تنها به یک زندگی در حالی بازی با مرگ تعلق دارد: یک زندگی ...