تخفیف ویژه!
کد شناسه :3275

يك زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در مقام كتاب گزينش برخي از اساسي ترينآثار دلوز با نظر به مباني تفكر او و دقايق ملتهب آن است. اين گزيده از مقاله، نشست ها، گپ و گفت ها و نامه هايي تشكيل شده كه نقش مهمي در فهم حيات فلسفي و بازي مي كنند. اما يك يك زندگي ... در مقام مفهوم نشانگر سعادت تمام و كمال است: ولگردي بدنام كه همه از او متفرند، در حالي كه دراز افتاده و به حال مرگ است، پيدا مي شود. همگان براي كوچك ترين نشانهي زندگي در وي از خود اشتياق، احترام و حتي عشق بروز مي دهند. همه به تقلا مي افتند تا وي را نجات دهند، تا آن جا كه اين مفلوك ر عميق ترين حالت بي هوشي نيز چيزي لطيف و شيرين را حس مي كند كه در جانش مي نشيند. ولي وقتي كه به زندگي باز مي گردد، نجات دهندگانش سردترمي شوند، و خودش نيز دوباره فرومايه و زننده ميان زندگي و مرگ او دقيقه اي است كه تنها به يك زندگي در حالي بازي با مرگ تعلق دارد: يك زندگي ...