تخفیف ویژه!
کد شناسه :101815

هنر در مقام الهیات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب هنر در مقام الهیات - اگر قرار است به چیستان هنر در روزهای پیشین پی ببریم که هنر نور بشر بود، دیگر چرا پای الهیات و امر قدسی به میان کشیده می شود؟ پاسخ این است که هنر الهیاتی با هنر دینی فرق می کند، هر هنر دینی الهیاتی است، اما هر هنر الهیاتی ضرورتا دینی نیست. به همین دلیل اول باید هنر دینی و الهیاتی را از هم جدا کرد.
انسان تصویر و نوا را برای گفتن ناگفتنی های خود برگزید. در متن کتاب مقدس و در واقعه‌ی برج بابل زخمی روانی بر جان آدمی نشست که همواره با او همراه خواهد بود. یعنی رنج حاصل از فتور و ناتوانی در گفتن آن چه از کلام گریزان است. نقصان ذاتی کلام در ساحت هنر هستی مستقلی برای خود دست و پا کرد و همین سبب شد هنر دیگر صناعتی صرف نباشد و به مجالی در بیان امر ناگفتنی بدل شود. هنر آوردگاه امر ناگفتنی است، همان جایی که کلام یارای رفتن ندارد. آندرئاس آندرئوپولوس در این کتاب این سویه‌ی هم چنان زنده‌ی هنر را بررسی می کند و می‌کوشد آن را در روزگار ما احیا کند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب هنر در مقام الهیات : این کتاب، به بررسی شمایل نگاری در مقام هنری قدسی و الهیاتی از عصر پسامدرن تا قرون وسطی می پردازد.