تخفیف ویژه!
کد شناسه :15641

روشهاي آماري در علوم رفتاري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روشهاي آماري در علوم رفتاري - كتاب حاضر در دو بخش آمار توصيفي و آمار استباطي تنظيم شده است. دانشجويان با در اختيار داشتن هر دو مقوله در يك جلد مي توانند هر زمان كه به هريك از اين دو بخش نياز پيدا كردند به آساني مراجعه و رفع اشكال كنند و مطالب كتاب مي تواند براي افراد حرفه اي و غير حرفه اي كه به دانستن فنون آمار علاقه مندند و يا نياز دارند مفيد باشد. هدف اوليه، ارائه مفاهيم و شيوه هاي آماري به زبان ساده و بر پايه حداقل دانش رياضي مي باشد و...