تخفیف ویژه!
کد شناسه :24685

نظريه هاي معني شناسي واژگاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

ترجمه حاضربرگردانيك ياز مهم ترين درسنامه هايي است كه در حوزه ي تاريخ مطالعات معني شناسان در محدودهيمعني شناسي واژگاني صورت پذيرفته است. نويسنده كه خود از معني شناسان صاحب نام اروپاست، سير تحول انديشيدن در باب معني واژه را از آغاز دوره ي پيدايش معني شناسي تا كنون به شكلي جامع گزارش مي كند و فضيي را ر برابر زبانشناسان و متخصصان ممطالعات ادبي قرار مي دهد تا علوم شودتفكر درباره ي واژه و معني اشاز چه مسيري گذركرده و در چه قالبي در اختيار ما قرار گرفته است .