تخفیف ویژه!
کد شناسه :15199

دوره آثار فلوطين-2جلديR

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دوره آثار فلوطين-2جلدي : فلوطين آخرين فيلسوف بزرگ يوناني است كه در زماني كه از يك سو طرز فكر و فرهنگي هلني در برابر طرز فكر مسيحي عقب نشيني آغاز كرده بود و از سوي ديگر انديشه هاي هرمسي و روياهاي تئوزوفي- گراي نخستين قرنهاي ميلادي فلسفه را به حد يك سلسله تشريفات سري تنزل داده بود و عوامل گوناگون زمينه را براي ظهور و گسترش فرهنگ قرون وسطائي آماده مي كردند، به دفاع از حق حاكميت خرد به عنوان ابزار فلسفه و كليد حقيقت برخاسته و فلسفه تازه و بزرگي را بنيان نهاده است و...