تخفیف ویژه!
کد شناسه :96150

سينماي امير كوستوريتسا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سينماي امير كوستوريتسا - « امير كوستوريتسا » يكي از بلند آوازه ترين فيلمسازان تاثير گذار اروپاي  شرقي است. كوستوريتسا در طي عمر سي ساله فيلمسازي اش از گسل ها و مناقشه هايي ژئوپولتيك گذر كرده است تا آثاري براندازانه، شيطنت آميز، و اغلب هجو آميز بيافريند. حين گذر از اين مسير او محبوبيت و تحسين براي خود كسب كرد و در عين حال نبوغ و قريحه اش را در تغيير سبك و سياقش از رئاليسم رمانتيك به هجوگرايي جنجال آفرين و سر آخر بدل شدن به دلقكي احساساتي عيان كرد. « جورجو برتليني »، منتقد دانشگاهي برجسته، حرفه فيلمسازي كوستوريتسا را به سه مرحله تقسيم مي كند. ناسازگاري، گسست و ناهماهنگي تا تغييرات تاريخي و فرهنگي را بازتاب دهد كه كوستوريتسا و سينمايش دست خوش آن ها بوده اند و...