تخفیف ویژه!
کد شناسه :95715

سرمايه داري و آگاهي طبقاتي:انديشه هاي گئورگ لوكاچ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرمايه داري و آگاهي طبقاتي:انديشه هاي گئورگ لوكاچ - اين كتاب، درآمد بسيار مختصري است بر تاريخ و آگاهي طبقاتي « گئورگ لوكاچ » و در هفت فصل نكات عمده ي مطرح شده در آن را به ايجاز توضيح مي دهد. « كريس نينهام » با تاكيد بر مفاهيم تقديرباوري، ايدئولوژي، آگاهي طبقاتي و ديالكتيك مي كوشد انديشه هاي لوكاچ را در بستر انكار و تاييد عقايد كساني تشريح كند كه لوكاچ با آن ها درگير بوده است؛ بيش از همه، « ماركس و لنين ». گر چه  لوكاچ  بعدها خود منتقد ( تاريخ و آگاهي طبقاتي ) مي شود، اما هنوز  اين كتاب يكي از پربارترين و پوياترين آثار سنت  ديالكتيكي به حساب مي آيد و...