تخفیف ویژه!
کد شناسه :95702

جان ها بيمار، ذهن هاي سرحال(رقعي)بيدگل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جان ها بيمار، ذهن هاي سرحال - اثر حاضر مقدمه اي است گيرا و البته شخصي، بر حيات و انديشه « ويليام جيمز » كه نشان مي دهد چرا بنيان گذار پراگماتيسم و روان شناسي تجربي هنوز مي تواند چنين ژرف و مستقيم با همه آنان كه سخت در تلاش اند زندگي اي را سزاوار زيستن سازند، از جمله خود نويسنده، سخن بگويد. « كاگ » از اين مي گويد كه چگونه تجارب جيمز به عنوان فردي ( جان نژند ) او را بر آن داشت كه آرماني با عنوان ( آسوده جاني ) را تشريح كند. آسوده جاني به عنوان رويكردي در قبال زندگي كه پويا و گشوده و اميدوار است اما در عين حال در خصوص مخاطرات آن واقع بين نيز هست. در واقع، همه پراگماتيسم جيمز، به عنوان فلسفه اي مبتني بر اين ايده كه درباره حقيقت بايد بر حسب پيامدهاي عملي اي كه براي زندگي ما دارد قضاوت كرد، پاسخي است به،  و نوشدارويي است براي، بحران هاي معنا كه بيم آن مي رود روزي بر سر بسياري از ما بريزند و زندگي مان را تباه سازند و...