تخفیف ویژه!
کد شناسه :95666

فلسفه ي پول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفه ي پول - ( فلسفه ي پول ) در ميان آثار « زيمل »، كه جستارنويسي زبردست بود، اثري منحصر به فرد است. با آن كه تو در تو و چند رگه و تركيبي پيچيده و درهم تنيده از رشته هايي چون  فلسفه و جامعه شناسي و تاريخ و روانشناسي به نظر مي رسد، بايد گفت زيمل در اصل متني مشخصا فلسفي است كه، به مدد  يك روش فلسفي منسجم و مشخص، پيوندي ديالكتيكي ميان انبوهي از جزئيات تاريخي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي برقرار مي سازد. او در فلسفه ي پول تحليل هاي جامعه شناختي و روان شناختي را براي تبيين و تفسير فلسفي بحران سوژه ي مدرن به كار مي گيرد، بحراني كه در همه ي اجزاي زندگي اجتماعي رخنه كرده است. اين بحران چيزي نيست جز تلاش فرد براي دستيابي به آزادي و خودآييني در مواجهه با نيروهاي عظيمي چون جامعه و سنت و فرهنگ و تكنولوژي. وقتي عملكرد پول را در وجه تاريخي و فرهنگي اش در نظر بگيريم عمليات هاي ارزش گذاري  و دلالتگري و معنا بخشي آن را به عيان مي بينيم و...