تخفیف ویژه!
کد شناسه :94960

جهاني شدن شبكه هاي اجتماعي واسلام سياسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جهاني شدن شبكه هاي اجتماعي واسلام سياسي - اسلام سياسي در اشكال نو و بنياد گراي تكفيري از اواخر دهه 1960 ميلادي به اين سو به مثابه مهمترين جريان سياسي  تاثير گذار  بر سپهر سياسي و اجتماعي جهان  عرب و آلترناتيو يا بديل براي پان عربيسم يا ناسيوناليسم پديدار شد. رشد فزاينده اين جريان سبب شد كه فوكوياما در نظريه پايان تاريخ تا حدي تجديد نظر كرده و بر اين واقعيت و پديده در مقابل ليبرال دموكراسي هاي غرب  صحه بگذارد. داعش، نماينده هراسناك ترين، سازمان يافته ترين، تروريستي ترين و بي رحم ترين شكل انحرافي اسلامي بوده و همچنين در واكنش به علل  و زمينه هاي ريشه اي همچون: بحران هاي مشروعيت، هويتي و ناكارآمدي رژيم هاي حاكم در خاورميانه و شمال آفريقا نيز فعاليت داشته است و...