تخفیف ویژه!
کد شناسه :94847

رقص در باران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رقص در باران - امروز هم ناگهان او را ديدم. زير چتري سياه و توي باران. من در كافه ي آن طرف خيابان، كنار پنجره نشسته بودم و نمي توانستم نگاه از او برگيرم. چندي  پيش و تصادفا به واقعيت مرموزي درباره او پي برده بودم. واقعيتي كه اگر خود او به آن واقف بود، شايد اين طور بي خيال زير باران نمي ايستاد. بسته اي زير بغل داشت و براي تاكسي هايي كه با سرعت از كنارش مي گذشتند، دستي تكان مي داد و با نگاهش عبور آن ها را تا آن جا كه  در پيچ خيابان گم مي شدند، تعقيب مي كرد. از اين كه رازي درباره او مي دانستم كه خودش از آن  بي اطلاع بود، احساس عجيبي داشتم. اما وسوسه اي به جانم دويده بود كه بايد اين راز را به او بگويم و...