تخفیف ویژه!
کد شناسه :94649

كارنامه ي نئوليبراليسم در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كارنامه ي نئوليبراليسم در ايران - بي ترديد شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي امروز كشور را بيش از هر چيز بايد نتيجه ي پياده سازي دستور كار  نئوليبرالي تحت عناويني چون تعديل اقتصادي، خصوصي سازي، آزادسازي بازارها و... طي حدود سه دهه ي گذشته دانست و اين باور به هيچ وجه نافي نقش فساد، سوء مديريت و تحريم اقتصادي نيست. فقر و محروميت فزاينده، افزايش شديد فاصله طبقاتي، تورم لگام گسيخته و بي سابقه در كنار تعطيلي گسترده ي واحدهاي توليدي و صنعتي كه از نظر اقتصاددانان مستقل با بيكاري چند ده ميليون نفر همراه بوده است، در آمارهاي رسمي كشور نيز عمدتا مشهود بوده و حقيقتي  غير قابل انكار است. در اين كتاب، به خواننده جوياي حقيقت نشان داده مي شود كه دفاع از نئوليبراليسم اساسا در تقابل با يافته هاي معتبر علمي و پژوهشي  است و...