تخفیف ویژه!
کد شناسه :94625

پنج شاعر بزرگ ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پنج شاعر بزرگ ايران - مجموعه حاضر شامل مقالاتي است درباره زندگي و آثار پنج شاعر بزرگ ادب فارسي، «فردوسي، سعدي، نظامي، مولوي و حافظ» كه پيش از اين در مجلدات دانشنامه زبان و ادب فارسي منتشر شده است. مجموعه با مقاله بلندي، به قلم  « جلال خالقي مطلق »، درباره فردوسي آغاز مي شود. اين مقاله به هشت بخش تقسيم شده است. بخش اول درباره نام و نسب شاعر و محل تولد اوست. در بخش دوم سخن از تاريخ آغاز نظم شاهنامه است كه بايد آن را در حدود 367 ق فرض كرد. در سال384ق شاعر نخستين نگارش شاهنامه را به پايان مي رساند و تا شانزده سال ديگر به تكميل آن مي پردازد. در بخش سوم، سخن از مديحه هاي فردوسي در شاهنامه است و اين كه او در مجموع شش تن را مدح گفته است ولي بيش از همه محمود را ستوده است و...