تخفیف ویژه!
کد شناسه :94065

كاربرد روان كاوي در نقدادبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كاربرد روان كاوي در نقدادبي - مجموعه اي از آثار «فرويد» در نقد ادبي كه ترجمه ي فارسي شان در كتاب حاضر ارائه شده است، سپهر انديشگاني او درباره چيستي آفرينش هنري و ادبي را به خواننده مي شناساند. اين تك نگاري ها و مقالات همچنين نمونه هايي دست اول از كاربرد رويكرد روان كاوانه ي كلاسيك در نقد ادبي محسوب مي شوند و مي توانند راهگشاي پژوهشگران اين حوزه باشند. مترجم با افزودن مقدمه اي مشروح كوشيده است تا برخي از بنياني ترين مفاهيم نظريه ي روان كاوي را كه دانستن شان پيش شرط فهم آثار فرويد درباره ادبيات و هنر است، معرفي كند تا مطالعه ي اين كتاب براي خواننده راحت تر شود و...