تخفیف ویژه!
کد شناسه :94051

مقدمه اي برمباني نظري ترجمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مقدمه اي برمبناي نظري ترجمه - در اين كتاب، نظريه هاي ترجمه به چهار دسته كلي نظريه هاي سنتي، زبان شناسي، فرهنگي و ديجيتال تقسيم شده اند. در نظريه هاي دوره سنتي (قبل از قرن بيستم)، توجيه نظري علمي در زيربناي كار مترجمان و ترجمه قرار نداشت و همه چيز مبتني بر تجربه مترجماني بود كه غالبا به حرف هاي ديگر مشغول بودند. نظريه هاي دوره زبان شناسي(قرن بيستم) كه رويكرد علمي تري به ترجمه و مسائل مرتبط با آن داشتند، ترجمه را عملي زباني مبتني بر نظريه هاي زبان شناسي معرفي مي كردند. اما در دوره هاي بعدتر (بعد از قرن بيستم) كه ديگر زبان شناسي قادر نبود به تنهايي پاسخ گوي مسائل ترجمه باشد و ترجمه نه يك عمل صرفا زباني، بلكه يك عمل فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي معرفي شد، توجه ترجمه شناسان به نظريه هاي فرهنگي معطوف گرديد. لذا، بحثي مطرح مي شود كه شايد بخشي از معنا در ذهن و وجود مترجم يا خواننده متن است و...