تخفیف ویژه!
کد شناسه :93950

كاخ هايي براي مردم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كاخ هايي براي مردم - در اين كتاب، اصطلاح زيرساخت نه در معناي مصطلح فني و مهندسي آن بلكه در معناي انساني و اجتماعي اش به كار رفته است. يعني در معناي سازه هايي زير بنايي كه پايه هاي زندگي اجتماعي بر آن ها استوار مي شوند. پرسش اول آن است كه چه چيزهايي را بايد زير ساخت اجتماعي بدانيم و پرسش بعدي آن كه آيا اين زير ساخت ها حيطه معين و مشخصي را شامل مي شوند و مي توان فضاهاي متنوع شهري را چنان تغيير داد كه بتوانند چنين كاركردي داشته باشند؟ كتاب با مروري برانواع زيرساخت هاي اجتماعي، آن ها را از منظر نوع پيوندها و گستردگي و استحكام تعاملاتي كه مي توانند ميان گروه هاي مختلف اجتماعي برقرار كنند دسته بندي كرده و...