تخفیف ویژه!
کد شناسه :93865

سوسيال دموكراسي در جهان پيرامون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سوسيال دموكراسي در جهان پيراموني - توجه امروزي فعالان در حوزه هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي در حال توسعه به سوسيال دموكراسي از جمله در نتيجه فشارهاي نهادهاي اقتصادي و مالي بين المللي به همه كشورهاست براي پذيرش الزامات جهاني شدن كه گفته مي شود جز از طريق اتخاذ الگوي اقتصاد بازار صورت نخواهد پذيرفت. پذيرشي كه با اقتدار گرايي از سويي و كمرنگ شدن گفتمان برابري و حقوق اجتماعي در سوي ديگر همراه بوده است. مقابله با اين وضعيت، سياستگذاري، سوسيال دموكراتيك يعني سياستگذاري به نفع برنامه هاي اجتماعي فراگير و ايجاد چترهاي حمايتي گسترده براي آحاد ملت را كه از زمينه هاي چشم ناپوشيدني همبستگي ملي به شمار مي روند به ضرورت تبديل كرده است و...