تخفیف ویژه!
کد شناسه :93855

حقيقت و قدرت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حقيقت و قدرت - براي ورود به مباحث كلان فلسفي، بايد به سوي ريشه ها رفت. مهم ترين موضوعات فلسفه با انديشيدن به مسائل زمانه شكل گرفته است، به همين جهت در هر دوره اي مي توان پرسيد كه مهم ترين مسئله فلسفي زمانه چيست. موضوع حقيقت در همه زمان ها مورد توجه بوده است، اما در زمان ما حقيقت در مقابل قدرت قرار گرفته است، به همين جهت مي توان پرسش از نسبت حقيقت با قدرت را يكي از پرسش هاي اصلي اين دوره دانست. اهميت و نقش بسياري از مسائل دوره معاصر تنها در نسبت با اين تقابل مشخص مي شود. حتي تفكر و فلسفه ديگر جز در ذيل حقيقت و نسبتي كه حقيقت با قدرت پيدا كرده قابل فهم نيستند. فلسفه در طول تاريخ در پي درك حقيقت بوده است، اما در زمان ما اساس حقيقت مورد ترديد قرار گرفته و فلسفه هم نسبتي جديد با قدرت پيدا كرده است و...